dot

dot


ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นล่าสุดที่ Line@tours-meetingsทัวร์ในประเทศและต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ

                                                                                                         

 

                                                                  

ขับรถเที่ยวเยือนดินแดนอีสานและนครเวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น ท่านละ 5,900 บาท

 

ทัวร์ต่างประเทศ

 

 

 

 

เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ thailandoutbound.com 
 
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่่านเป็นอย่างยิ่งในการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซท์ของบริษัทพร้อมทั้งมีความสนใจที่จะอุดหนุนบริการของเรา
อย่างไรก็ตามสินค้าที่เราได้นำเสนอ หรือ เงื่อนไขส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผู้สนับสนุน ดังนั้นจึงควรสอบถามสถานะล่าสุดเสียก่อน
หรือ หากสินค้าหรือบริการที่เป็นของแจก, แถม หรือ ราคาพิเศษนั้นหมดลง ทางเราจะได้จัดหาสิ่งอื่นในมูลค่าที่ทัดเทียมกันมาทดแทน
 
กรณีที่ท่่านได้ชำระมัดจำบริการต่าง ๆ ไว้กับทางบริษัทเป็นการล่วงหน้านั้น ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทางนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนเงินมัดจำตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
- บอกยกเลิกการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 60 วัน สามารถรับเงินมัดจำคืนได้ 100% ของที่จ่ายจริง
- บอกยกเลิกการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 59-45 วัน ก่อนการเดินทาง สามารถรับเงินมัดจำคืนได้ 75% ของที่จ่ายจริง
- บอกยกเลิกการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 44-21 วัน ก่อนการเดินทาง สามารถรับเงินมัดจำคืนได้ 50% ของที่จ่ายจริง
- บอกยกเลิกการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าน้อยกว่า 21 วัน ทางบริษัทไม่สามารถที่จะคืนเงินมัดจำให้ได้เนื่องจากจะต้องนำไปชำระให้กับ Suppliers ต่าง ๆ ที่บริษัทได้ติดต่อไว้
กรอบเวลาทั้งหมดดังกล่าวนี้* เป็นกรอบเวลาที่กำหนดโดยผู้ร่วมค้าและเป็นไปตามธรรมเนียมปฎิบัตของธุรกิจในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบิน
 
และหากท่านไม่มีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทางแต่จะขอเปลี่ยนเป็นการเลื่อนการเดินทางแทนนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเลื่อนดังกล่าว เพราะอาจไม่มีการจัดการเดินทางในรูปแบบเดียวกันอีก โดยให้ถือเป็นเสมือนการยกเลิกการเดินทางแทน
ทั้งนี้ทั้งนั้น ในการยกเลิกการเดินทางของท่านผู้มีอุปการะคุณ หากเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทางบริษัทก็ยินดีที่จะพิจารณาด้วยเหตุผลตามหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้มีอุปการะคุณที่สนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา
 
ซึ่งท้ายสุดนั้น หากความขัดแย้งนั้นไม่สามารถตกลงหาจุดที่ยอมรับร่วมกันได้ ทางบริษัทขอให้การตัดสินพิจารณาข้อขัดแยังดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการไกล่เกลี่ยตาม พรบ.ท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์แห่งราชอาณาจักรไทย และสิ้นสุดด้วยกระบวนการทางศาลไทยเป็นลำดับ.
 
 
 
 
                                                            รับชำระด้วยบัตรเครดิต