dot

dot


ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นล่าสุดที่ Line@tours-meetingsโปรเด่นในสัปดาห์
   ข่าวดีสำหรับท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน นับจากอาทิตย์นี้เป็นต้นไปเราได้จัดส่งเสริมการขายสินค้าท่องเที่ยวเด่น ๆ ทั้งแพ็คเกจทัวร์, โรงแรม, ร้านอาหารเด่น รวมถึงสินค้าน่าสนใจอื่น ๆ ในรายการ Mid-week Sales ที่จะพาเหรดกันมามอบส่วนลดและราคาพิเศษให้กับท่าน "เฉพาะวันพุธ" เท่านั้น สินค้าทุกอย่างมีจำนวนที่จำกัด โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ด้วยการกรอกอีเมล์ในช่อง "การสมัครรับข่าวสาร" ที่อยู่ในเมนูทางด้านซ้ายมือของทุกท่านในหน้าแรก ซึ่งเราจะจัดส่งโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษให้ท่านได้รับทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป
 
 
  
เงื่อนไขการใช้บริการ
- สามารถใช้โค้ดได้สูงสุด 1 ท่าน/โค้ด และรวมกันไม่เกิน 4 โค้ด/ ครั้งสำหรับอีเมล์ 1 แอดเดรส
- โค้ดส่วนลดนี้ใช้ซื้อสินค้าได้เฉพาะตามรายการสินค้าที่ระบุเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- อีเมล์ที่ใช้สมัครรับข่าวสารนั้นต้องเป็นอีเมล์ที่สามารถใช้สื่อสารได้จริงเท่านั้น
- โค้ดส่วนลดนี้ท่านสามารถเปลี่ยนมือมอบให้บุคคลอื่นได้ แต่จะสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
- ท่านสามารถใช้อีเมล์เดียวกันสมัครรับข่าวสารได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 
ทางบริษัทจะจัดส่ง Voucher ให้กับท่านภายหลังจากที่ท่านชำระเงินในการซื้อห้องพักเรียบร้อยแล้ว*
 
นอกจากเกาหลีแล้วเรามีรายการท่องเที่ยวดีดีมาแนะนำครับ

 

 เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ thailandoutbound.com 

 
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่่านเป็นอย่างยิ่งในการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซท์ของบริษัทพร้อมทั้งมีความสนใจที่จะอุดหนุนบริการของเรา
อย่างไรก็ตามสินค้าที่เราได้นำเสนอ หรือ เงื่อนไขส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผู้สนับสนุน ดังนั้นจึงควรสอบถามสถานะล่าสุดเสียก่อน
หรือ หากสินค้าหรือบริการที่เป็นของแจก, แถม หรือ ราคาพิเศษนั้นหมดลง ทางเราจะได้จัดหาสิ่งอื่นในมูลค่าที่ทัดเทียมกันมาทดแทน
 
กรณีที่ท่่านได้ชำระมัดจำบริการต่าง ๆ ไว้กับทางบริษัทเป็นการล่วงหน้านั้น ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทางนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนเงินมัดจำตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
- บอกยกเลิกการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 60 วัน สามารถรับเงินมัดจำคืนได้ 100% ของที่จ่ายจริง
- บอกยกเลิกการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 59-45 วัน ก่อนการเดินทาง สามารถรับเงินมัดจำคืนได้ 75% ของที่จ่ายจริง
- บอกยกเลิกการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 44-21 วัน ก่อนการเดินทาง สามารถรับเงินมัดจำคืนได้ 50% ของที่จ่ายจริง
- บอกยกเลิกการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าน้อยกว่า 21 วัน ทางบริษัทไม่สามารถที่จะคืนเงินมัดจำให้ได้เนื่องจากจะต้องนำไปชำระให้กับ Suppliers ต่าง ๆ ที่บริษัทได้ติดต่อไว้
กรอบเวลาทั้งหมดดังกล่าวนี้* เป็นกรอบเวลาที่กำหนดโดยผู้ร่วมค้าและเป็นไปตามธรรมเนียมปฎิบัตของธุรกิจในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบิน
 
และหากท่านไม่มีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทางแต่จะขอเปลี่ยนเป็นการเลื่อนการเดินทางแทนนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเลื่อนดังกล่าว เพราะอาจไม่มีการจัดการเดินทางในรูปแบบเดียวกันอีก โดยให้ถือเป็นเสมือนการยกเลิกการเดินทางแทน
ทั้งนี้ทั้งนั้น ในการยกเลิกการเดินทางของท่านผู้มีอุปการะคุณ หากเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทางบริษัทก็ยินดีที่จะพิจารณาด้วยเหตุผลตามหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้มีอุปการะคุณที่สนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา
 
ซึ่งท้ายสุดนั้น หากความขัดแย้งนั้นไม่สามารถตกลงหาจุดที่ยอมรับร่วมกันได้ ทางบริษัทขอให้การตัดสินพิจารณาข้อขัดแยังดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการไกล่เกลี่ยตาม พรบ.ท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์แห่งราชอาณาจักรไทย และสิ้นสุดด้วยกระบวนการทางศาลไทยเป็นลำดับ.
 
 
 
                                              รับชำระด้วยบัตรเครดิต